Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


През месец юни 2021 година стартира дейност 2 по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Бяха обучени 52 ученици от І до VІІ клас  за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Обучител беше г-жа Адриана Стойчева- старши учител по информатика в ПГВТХ „Алеко Константинов“ град Търговище. 

 По дейност 1 в училището бяха доставени два броя видеодисплеи, таблети за учениците и лаптопи както за учениците, така и за учителите за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

През месец декември 2022 година в училището ще започне осъществяването и на дейност 5 „Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда“


Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).