Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


През месец юни 2021 година стартира дейност 2 по проект „Равен достъп до училищно
образование в условията на кризи“. Бяха обучени 52 ученици от І до VІІ клас за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Обучител беше г-жа Адриана Стойчева-старши учител по информатика в ПГВТХ „Алеко Константинов“ град Търговище.


По дейност 1 в училището бяха доставени два броя видеодисплеи , 5 таблети Lenovo и 1 таблет ShareVD1 и 6 лаптопи DELL за учениците и 4 лаптопи Lenovo за учителите за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.


През месец януари 2023 година в училището ще започне осъществяването и на дейност 5 „Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда“


Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).