Училище с история

Началото

През 1838 година в село Вардун е открито килийното училище в сапунджийницата на Ариф ага. Даскал Георги от Тракия започнал да обучава 38 момчета да четат, написвал урока на специална дъсчица – „панакида”.

По  инициатива на учителя Иван Свинаров през 1842 год. е построено училище с две стаи непосредствено до старата църква, като по този начин се създава базата на взаимното училище.

През 1862 г. постъпва като учител Атанас Димитров Гаджалов (даскал Танас) от Сливен. Той успява да убеди вардунци да построят ново училище. Събрали средства от селото (около 40  000 гроша). Сградата на училището била завършена през 1864 год. Тя била модерна за времето си и с фугирани червени тухли.

Даскал Танас написал на сградата откъм улицата :

„На учението корените са горчиви, ала плодовете му са сладки”.

„Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш много години на земята”.

Даскал Танас въвел Бел-Ланкастерския метод на обучение. До Освобождението  трайни следи са оставили учителите: Георги Данчов от Сливен, Сава Моллов от Еленския край, Дончо Труфев  от Вардун. Първата жена учителка във Вардун е госпожа Кирила. 

Училището  било  народно  и демократично;  всеки имал право да учи; било  българско, национално, собственост  на българския  народ, построено с общи пари  и труд. Вардунци  били благодарни хора. По тяхна  поръка даскал Дончо  написва  възпоменателната плоча.

В  края на   ХІХ век  и нач. на ХХ  век  във  вардунското училище  са  били  разкрити:  І, ІІ, ІІІ, ІV  отделения и І прогимназиален клас.

Училището се  именува  Народно основно училище   до  1935 година.

До 1935 год. обучението се провеждало в сградата построена през 1864 г.

През 1935 г. вардунци построяват сградата, в която и днес се провеждат учебни занятия.

На  1.ІІ.1936 г. след коледната ваканция учениците се преместват  в новата училищна сграда.

Патрон на училището става Христо Ботев.

Основно училище „Христо Ботев“, с. Вардун е награждавано с орден „Кирил  и Методий” – ІІ степен  и два пъти с орден „Кирил  и  Методий” – І степен.

ДИРЕКТОРИ:

Георги Кабакчиев – /1935 г. – 1949 г./

Стойчо Папуров – /1949 г. – 1962 г./

Тошо Петров – /1962 г. – 1967 г./)

Белчо Желев – /1967 г. – 1986 г./

Добрин Николов – /1986 г. – 1987 г./

Мария  Богданова – /1987 г. – 1990 г./

Стефан Златков – /1990 год. – 1992 год./

Хасан Ибрямов – /1993 год. – 2015 год./

Нихат Билялов – /от  2015 год./ 2016 год. до  настоящия  момент/

Дългогодишни  учители, свързали професионалния си път с развитието на училището:

Георги Владев Тошо Петров Белчо  Желев Жечка  Папурова Недялка  Папурова-ЗАТС
Роза Владева Керанка Петрова Цанка Желева Нури  Ниязиев  
  Мария  Раева Стоянка  Бъчварова Рафи Ахмедов Паунка Стойкова
Петър Вичев Бойка  Димитрова Върбина  Петрова Наталия  Стефанова Венко  Костадинов
Петранка Вичева Стоянка Желева Петранка Сърбинова Найден Найденов Камен Драганов
  Хасан  Ибрямов Татяна Стефанова Надка  Владимирова  

През 1952 г./1953г. се въвежда четирисрочна система на обучение и годишни изпити за  ІV, V, VІ клас. Ученицитеот VІІ клас не се ползват с освобождаване от  матуритетните предмети.

Същата година  училището е водоснабдено. Учениците вземат участие в изкопаването на водопроводния канал. През  1952 г./1953 г. е завършена училищната баня.

През  1961 г. училището  е  електрифицирано.

През  1960 г./1961 г. се разкрива VІІІ клас  и общежитие към  училището.

В  V, VІ и VІІ клас  в училището  учат и ученици  от селата Копрец и Пролаз.

През  1964 г./1965 г. учениците  от общежитието, помещаващо  се в тричастни къщи, са настанени в първия  етаж  на строящото се  ново общежитие.

Влетописната книга /1946 год. – 1980 год./ на училището  е  записана  интересна  история  за   посрещането  на Самарското знаме  и  другите бойни   знамена   на  29.01.2971 год.

През  1972 г. е  изградена  географска площадка, която   била  най-хубавата в   Североизточна  България. На 1.ІV. – 2.ІV.1974 г.   на  нея се провежда географски  практикум на тема: „Работа  на географската площадка  и наблюдение на  родния край”.

Настоящето

В момента в Основно училище „Христо Ботев”, с. Вардун  се обучават 86 ученици.

Училището  разполага с две сгради. В едната се бучават учениците от пети до седми клас, а в по-новата сграда – учениците от първи до четвърти клас.

Училището има открита спортна площадка за часовете по физическо възпитание и спорт, както и за занимания в свободното време, ученически стол.

Материалната база е добра за обучение. Сградата е с ПВЦ дограма,   с нови учебни маси в съвременен дизайн в прогимназиален етап. Нови са и отоплителните печки в двете сгради.

Училището разполага с три мултимедии и с лаптоп за всеки преподавател, компютърен кабинет.

ОУ „Христо  Ботев”, с. Вардун участва в проектите: Национална програма – „На училище без свободен час”, „На училище без отсъствия”, проект „УСПЕХ” (Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти), а през последните две години и по проект „Твоят час”.

Няма неприбрани ученици. През последните години се увеличава броят на учениците, които продължават образованието си в професионалните гимназии в гр. Търговище.

Професионализмът и всеотдайността на работещите в ОУ, с. Вардун са основание за самочувствие, с което достойно посрещаме празника – 180 години училищно дело.