Проект „Образование за утрешния ден“

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ – учебната 2020 – 2021 година

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ СЕЛО ВАРДУН, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ОТНОВО ЩЕ УЧАСТВА В ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.  СЪЗДАДЕНА Е ЕДНА ГРУПА ОТ УЧЕНИЦИ ОТ VI И  VII КЛАСОВЕ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПАТА Е ШЕРМИН АКИФОВА – УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, КОЯТО ВОДИ ЧАСОВЕТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. БРОЯТ НА УЧЕНИЦИТЕ В ГРУПАТА Е 15. ЗАНИМАНИЯТА ПО ПРОЕКТА ЗАПОЧВАТ НА 04.12.2020 ГОДИНА.

Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ – учебната 2019 – 2020 година