Проект „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Проект „Подкрепа за успех“ – 2021 – 2022 година


Проект „Подкрепа за успех“ – 2020-2021 учебна година


Проект „Подкрепа за успех“ през учебната 2019-2020 година.