Административни услуги

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

Заявление за преместване

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища.

Заявление за записване в 1-ви клас

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища.

Заявление за записване в 5-ти клас

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

Заявление за издаване на дубликат.